Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató

I. BEVEZETÉS

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse az ÁLMOS VEZÉR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6767 Ópusztaszer, Pusztaszeri major 106., Cg.06-09-005206) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, a szervezet adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a szervezet, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a szervezet különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet”, más néven „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotörvény”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Jelen Adatkezelési tájékoztató hatálya a www.opusztaszerimenes.hu illetve www.akhalstud.hu címeken elérhető weboldalhoz (a továbbiakban: Weboldal) kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. Az Adatkezelési tájékoztató visszavonásig érvényes.

II. ÉRTELEMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint bűnügyi személyes adat.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
Adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
Adattovábbítás: ha az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges
Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.
Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.
Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett.
Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi.
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

III. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

III.1. Jelen Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat szempontjából Adatkezelő:
Név: ÁLMOS VEZÉR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 6767 Ópusztaszer, Pusztaszeri major 102.
Adószáma: 12122176-0143-113-06
Cégjegyzék száma: 06-09-005206
Telefon: +36-30-638-8318
E-mail: csat1996@gmail.com, cseppentoopuszta@gmail.com
Weblap: https://www.opusztaszerimenes.hu
Képviseli: Cseppentő Attila, Cseppentő Regő, Cseppentő Rita, Cseppentő Réka, Cseppentő Zsombor

Adatkezelő Magyarországon bejegyzett szervezet.
Az Adatkezelő üzemelteti a Weboldalt, amely az Adatkezelő által végzett szolgáltatásokat, illetve az általa forgalmazott termékeket mutatja be.

III.2. Adatfeldolgozók
Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

Webtárhely szolgáltatással összefüggő adatfeldolgozó tevékenység:
Az adatfeldolgozó megnevezése: C-Host Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 1115 Budapest, Halmi utca 29.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 (1) 445-2040
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@nethely.hu
A weboldalon az érintett által megadott valamennyi személyes adat feldolgozása, a webhely megfelelő működtetése érdekében.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A Szolgáltató és a Tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a Tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart.

E-mailezéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység:
Az adatfeldolgozó megnevezése: Google, Mountain View, Kalifornia, Egyesült Államok
Az adatfeldolgozó székhelye: Ireland, Dublin, Barrow Street 4
Az adatfeldolgozó e-mail címe:
Az Adatkezelő az Adatfelodolgozóval kötött szerződés alapján igénybe veszi az Adatfeldolgozó Google Mail nevű szolgáltatását, amely abban segít, hogy az Adatkezelő elektronikus levelezést tudjon folytatni.

Google Analytics aggregált adatelemzéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység:
Az adatfeldolgozó megnevezése: Google, Mountain View, Kalifornia, Egyesült Államok
Az adatfeldolgozó székhelye: Ireland, Dublin, Barrow Street 4
Az adatfeldolgozó e-mail címe:
Az Adatkezelő az Adatfelodolgozóval kötött szerződés alapján igénybe veszi az Adatfeldolgozó Google Analytics nevű szolgáltatását, amely abban segít, hogy mind az Adatkezelő, mind pedig az Adatfeldolgozó pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről.

IV. AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNAK BIZTOSÍTÁSA

Amennyiben a Társaság hozzájáruláson alapuló adatkezelést kíván végezni, az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az adatkérő lapon kell kérni. Az Adatkezelő elsősorban az érintettől közvetlenül veszi fel az adatokat. Az érintett által megadott adatok valódiságáért és pontosságáért az Adatkezelő nem felel.

Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Társaság internetes honlapjának megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármilyen olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.

A hozzájárulás ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed.

A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók. A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet a jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

A Társaság érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve, hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget. Figyelembe kell venni az érintett adatkezelővel való kapcsolata alapján ésszerű elvárásait, így személyes adatok kapcsolattartási, akár közvetlen üzletszerzési célú kezelése is jogos érdeken alapulónak tekinthető.

A Társaság valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak gyakorlását.

Az adatkezelés helye: A papír alapú dokumentumokat minden esetben az ÁLMOS VEZÉR Kft. őrzi.

V. A KEZELT ADATOK KÖRE

Az Adatkezelő az érintettek következő adatait kezeli:

 1. Azonosításhoz szükséges adatok: név, születési hely, idő, anyja neve, állandó lakcíme, tartózkodási címe, azonosító okmányának típusa és száma, nemzetisége. Az adatok megadása a szerződéskötés esetén kötelező, ezek hiányában a szerződés nem köthető meg.
 2. Kapcsolattartáshoz szükséges adatok: név, cím, telefonszám, e-mail cím, nemzetisége. Az adatok megadása az adatkezelők és az érintett közötti kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgálják. Amennyiben az Érintett nem adja meg valamely kapcsolattartásra szolgáló adatát, vele az adatkezelők nem tudnak kapcsolatba lépni, és nem tudják a szolgáltatást nyújtani.
  Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, információközlés, információkérés.
 3. Adatkezelő által szervezett (lovas) programok lefoglalásához illetve azon való részvételhez kapcsolatos adatok: név, születési hely, idő, anyja neve, állandó lakcíme, tartózkodási címe, azonosító okmányának típusa és száma, nemzetisége, TAJ-szám, testsúly.
 4. Oktatáshoz kapcsolódó adatok: név, cím, telefonszám, születési hely, idő, e-mail cím.
 5. Szállásfoglalással kapcsolatos adatok: név, cím, telefonszám, születési hely, idő, e-mail cím.

a) Személyesen történő szállásfoglalás, bejelentkezés esetén bejelentőlapon történik a vendég adatainak rögzítése. Az adatok digitalizálása a bejelentőlap alapján történik. Az ügyféladatok digitalizációját követően a nyomtatvány 1 éven belül megsemmisítésre kerül.
A bejelentő lapon az alábbi adatok kerülnek rögzítésre: Név, Születési hely és idő, Állampolgárság, Személyazonosító igazolvány száma, Lakcím, Érkezés ideje, Távozás ideje, Gépjármű forgalmi rendszáma.

b) E-mailen keresztül: Online foglalás esetén: Név, telefonszám, e-mail cím, az adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása, majd e-mailben történő tájékoztatása csak és kizárólag az adott foglalás kapcsán.

 1. Megrendeléshez, áruszállításhoz szükséges adatok: név, cím, e-mail cím, telefonszám, cégnév, szállítási cím.
  Az adatkezelés célja: Megrendelések felvétele, a megrendelt áru kiszállítása.
 2. Számlázáshoz szükséges adatok: név, cím, cégnév, székhely, számlázási cím
  Az adatkezelés célja: A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169.§ (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyviteli elszámolást közvetlen és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.
 3. Hírlevél-küldéshez szükséges adatkezelés: név, e-mail cím, telefonszám.
  Az adatkezelés célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról.
 4. Weboldal használata: A honlap használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő es befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. Ezeket az adatokat maximum 90 napig őrzi meg az Adatkezelő és elsősorban biztonsági incidensek vizsgálatához használja.
 5. Igényérvényesítéssel kapcsolatos adatok: amennyiben az érintett és adatkezelők között jogvita alakulna ki (így különösen, hogy érintett a díjat nem fizeti meg), az adatkezelők kezelik az igény jogalapjára, természetére vonatkozó adatokat, bizonyítékokat.
 6. Az adatkezelő alkalmazottai tekintetében mindazokat az adatokat kezeli, amelyeket a munkajogi, adójogi, társadalombiztosításai szempontból relevánsak, így név, lakcím, anyja neve, születési hely, idő, TAJ-szám. Az adatkezelő a megbízottjai tekintetében a megbízási szerződésben rögzített adatokat kezeli (Név, Anyja neve, Lakcím, Személyigazolvány szám, Adóazonosító, Számlaszám).

VI. LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG HONLAPJÁN – sütik (cookie) alkalmazásáról

 1. Weboldal bizonyos területein sütiket („cookies”) alkalmaz. A honlap látogatóit tájékoztatni kell arról, hogy a honlap sütiket használ, és ehhez – a technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet sütik kivételével – hozzájárulást kell kérni.
 2. A süti (angolul „cookie”) egy olyan adat, melyet a meglátogatott weboldal helyez el a látogató eszközén található böngészőben. A sütik tárolása tehát a felhasználó számítógépén történik. A cookie-kat széles körben használják a honlapok hatékony üzemeltetése vagy webes szolgáltatások és funkciók nyújtása céljából. A cookie-k lehetnek „ideiglenes” vagy „állandó” cookie-k. Az ideiglenes cookie-t a böngésző csupán az aktuális munkamenet végéig tárolja, a böngésző becsukásával az ideiglenes cookie automatikusan törlődik. Az állandó cookie-t a böngésző nem az adott munkamenet végén törli, hanem egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó nem törli a meghatározott időpont lejárása előtt.

Mivel a természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, ezért ezek az adatok egyéb információkkal összekapcsolva alkalmasak és felhasználhatók a természetes személyek profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására.
A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép, emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni, elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

Amennyiben a Weboldalon az Adatkezelő külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást. A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A. A Weboldal működéshez szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
– WPML sütik – ezeket a WPML modul helyezi el. Mivel honlapunk többnyelvű, a felhasználó által előnyben részesített nyelv azonosítása történik ezen sütikkel.
Sütik nevei: _icl_current_language
– Borlabs Cookies sütik – ezeket a Borlabs Cookies modul helyezi el. Ezen cookie-k segítségével valósul meg honlapunkon a sütik GDPR szerinti kezelése.
Sütik nevei: borlabsCookie, borlabsCookieUnblockContent

B. A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
– AddToAny sütik – ezeket a sütiket az AddToAny szolgáltatás helyezi el, ezen sütik a felhasználó szándéka esetén a honlap egy-egy tartalmának a felhasználó közösségi profiljain (pl. facebook, twitter, pinterest, stb.) való megosztását teszik lehetővé, személyes információt nem tárolnak.
Sütik nevei: uvc, __cfduid

C. Statisztikai/Marketing cookie-k: Ezek a cookie-k abban segítenek a Weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. Ezen cookie-k segítségével a szolgáltatás információkat gyűjt és jelentést készít a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.
– Google Analytics sütik: A Google Analytics ezek segítségével tudja megkülönböztetni egymástól a felhasználókat anélkül azonban, hogy azonosítani tudná őket; illetve a lekérdezés gyakoriságát szabályozzák
Sütik nevei: _ga, _gid, _gat_gtag

D. Külső média cookie-k: Ezeket a cookie-kat a honlap egyes tartalmaiba külső szolgáltatók szerverén található média megjelenítése esetén a kerülnek elhelyezésre.
– YouTube sütik – ezeket a sütiket a Youtube helyezi el, amennyiben a felhasználó megtekint a honlapba a YouTube-ról beágyazott tartalmat. Honlapunkon a YouTube tartalmak megtekintésének előfeltétele, hogy a felhasználó elfogadja a YouTube felhasználási feltételeit, a YouTube sütik csak ebben az esetben kerülnek elhelyezésre.
Sütik nevei: CONSENT, NID, 1P_JAR, yt-player-bandwidth, yt-player-headers-readable, yt-remote-fast-check-period, yt-remote-session-name, yt-remote-cast-available, yt-remote-cast-installed, yt-remote-session-app, yt-remote-connected-devices, yt-remote-device-id, yt-player-volume
– NAVA sütik – Ezeket a sütiket a Nemzeti Audiovizuális Archivum helyezi el, amennyiben a felhasználó megtekint a honlapba a NAVA-ról beágyazott tartalmat. Honlapunkon a NAVA tartalmak megtekintésének előfeltétele, hogy a felhasználó elfogadja a NAVA felhasználási feltételeit, a NAVA sütik csak ebben az esetben kerülnek elhelyezésre.
Sütik nevei: jwplayer.bandwidthEstimate, jwplayer.captionLabel, jwplayerLocalId, visited, IDE, _ga, _gat, _gid

A Google Analytics sütikről tájékoztatás az alábbi oldalon található: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
A Google AdWords sütikről tájékoztatás az alábbi oldalon található: https://support.google.com/google-ads/answer/2407785?hl=hu

A sütik használatát elfogadni, azokat engedélyezni nem kötelező. A honlapra látogató visszaállíthatja a böngészője beállításait, hogy utasítsa el az összes vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookiet küld. Szükséges megjegyezni, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookiek nélkül.

VII. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei a 2011. évi CXII. törvény és az EU 2016/679 Rendelete alapján az alábbiakban kerültek meghatározásra és az érintettek felé tájékoztatásra. Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintett jogaival a csat1996@gmail.com e-mail címre küldött kérelmével, vagy Adatkezelő más elérhetőségén keresztül élhet.
Az Adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania. Az információkat írásban vagy más módon kell megadni. Az Adatkezelőnek elő kell segíteni az érintett jogainak gyakorlását. Az Adatkezelő indokolatlan késedelme nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet jogainak gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okáról. Részletes szabályok a Rendelet 12. cikke alatt találhatóak.

 1. Tájékoztatáshoz való jog („hozzáférés joga”)
  A 2011. évi CXII. törvény és az EU 2016/679 Rendelet 15. cikke alapján az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett adatai kezelésével kapcsolatban minden tényről, így különösen:
 • az adatkezelés hozzájárulásán alapul vagy törvény erejénél fogva kötelező,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyről,
 • az adatkezelés időtartamáról, illetve
 • arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.
 1. Helyesbítéshez való jog: Az Érintett kérheti, hogy az adatkezelő a rá vonatkozó pontatlan adatokat helyesbítsék, a hiányos adatokat kiegészítsék. Ezen szabályok a Rendelet 16. cikke tartalmazza.
 2. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) Az érintett bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulást, kérheti az adatok törlését. Az adatkezelő a törlést csak akkor tagadhatja meg, mennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul. VIII.5. pontban írtak fennállása esetén az Adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelme nélkül törölje.
 3. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió illetve valamely tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.
  Az érintett az alábbi estekben kérheti az adatkezelés korlátozását:
  a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát
  b) a az adatkezelés jogellenes
  c) az adatkezelőnek már nincs szükésge a személyes adatokra adatkezelés céljából
  d) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen
 4. Tiltakozás
  Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése – ideértve a profilalkotást is – ellen, ha
  a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 1. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
  Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelme nélkül tájékoztatnia kell az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetnie kell az adatvédelmi incidens jellegét és közölni kell legalább a következőket:
 • a tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségét
 • az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket
 • az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
  Az érintetett nem kell tájékoztatni, ha az adatkezelő megfelelő technikai védelmet hajtott végre, az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedést tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg, valamint a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. A további szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.
 1. Jogorvoslat
  Ha az érintett úgy véli, hogy az adatkezelés vagy az adatfeldolgozás során jogait megsértették, panasszal élhet:
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Fax: +36 (1) 391-1410
  www: http://www.naih.hu
  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.

Minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.

Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.